Zakupy z VAT 8%

Głośniki instalacyjne i okablowanie na 8% ?

Tak, to możliwe!

Kupując głośniki instalacyjne wraz okablowaniem do mieszkania lub domu warto zdecydować się na zamówienie wraz z usługą montażu. Takie rozwiązanie pozwala nabyć towary ze stawką VAT 8%, przewidzianą na tak zwane roboty budowlano-montażowe.

Przykład: cena głośników: 10000 zł netto cena montażu: 500 zł netto


Cena normalna:

cena drzwi: 10000 zł + 23% = 12300 zł brutto
cena montażu: 500 zł + 8% = 540 zł brutto
razem: 12 840 zł brutto

 

Cena jako roboty budowlano-montażowe:

cena drzwi: 10000 zł + 8% = 10800 zł brutto
cena montażu: 200 zł + 8% = 540 zł brutto
razem: 11340 zł brutto

Jak widać, przy zakupie głośników z montażem, ostateczna cena brutto jest niższa niż cena zakupu samych głośników bez montażu ze stawką VAT 23%

O szczegółowe wyliczenia zakupu  jako robót budowlano-montażowych pytaj naszych handlowców.

Zobacz pełną ofertę głośników instalacyjnych i okablowania.

 

Kogo dotyczą zakupy na 8% VAT ?

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

3) zakup na paragon dla klienta końcowego (nie dotyczy zakupu na firmę)

 

Spełniasz warunki ? Jak wygląda procedura:

1. Deklarujesz, że spełniasz warunki ustawowe (spisane powyżej).

2. Składasz zamówienie na wybrany towar.

3. Potwierdzamy całkowity koszt, który poniesiesz ( koszty dostawy, montażu, zamówionego towaru), prześlemy odpowiedni formularz.

4. Jeżeli jest zielone światło z Twojej strony, przesyłasz do nas wypełniony formularz zamówienia 

5. Wpłacasz zaliczkę 30 % wartości zamówienia.

6. Umawiamy się na termin dostawy i montażu.

7. Po montażu wypełniamy protokół zdawczo odbiorczy z wykonanych prac. Robimy zdjęcia dokumentujące prace.

8. Płatność pozostałej części zamówienia.

 

Szczegóły prawne:

 

Zatem warunkiem zastosowania 8% stawki VAT, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, jest spełnienie dwóch przesłanek:
1) zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części.
2) obiekty budowlane lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.


Montaż – według powyższego słownika – to „składanie maszyn, urządzeń z gotowych części; zakładanie instalacji, łączenie oddzielnych części w jedną artystyczną, kompozycyjną całość”.
W związku z przytoczoną definicją stwierdzić należy, że pojęcie „montaż” odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością.

Stawka 8% VAT tylko gdy montaż trwale łączy towary z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zauważył, że obniżona (8%) stawka VAT znajduje zastosowanie wtedy, gdy montaż określonych towarów następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego. Należy więc badać stopień konstrukcyjnego połączenia montowanych towarów i elementów obiektu budowlanego. Nie chodzi tutaj o badanie powiązania elementów montowanych z konstrukcyjnymi w rozumieniu techniki budowlanej, lecz o tak silne połączenie konstrukcyjne elementów montowanych i elementów obiektu budowlanego, że powstaje trwała całość spełniająca określoną funkcję użytkową.
Dlatego podstawowym kryterium przy ustalaniu możliwości zastosowania 8% stawki VAT, jest powstała w wyniku montażu cecha konstrukcyjna, taka jak trwałość połączenia z budynkiem elementów, które zostają zamontowane na skutek wykonania usługi, a zwłaszcza sposób ingerencji zastosowanego montażu w konstrukcję budynku (albowiem tylko montaż, który w sposób „istotny” wykorzystuje elementy konstrukcyjne budynku pozwala na zastosowanie obniżonej, 8% stawki podatku).

W rozpatrywanej przez Dyrektora KIS sprawie, zamontowany osprzęt elektroinstalacyjny połączony będzie z elementami konstrukcyjnymi obiektu oraz nie będzie możliwa zmiana układu sprzętu bez ich całkowitego demontażu, jak również bez naruszenia konstrukcji ścian lub sufitów.

 

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie nie określają rodzaju i formy dokumentów, jednakże podatnik powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne, które formalnie i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzać będą powierzchnię użytkową, rozumianą zgodnie z powołanymi powyżej przepisami w tym zakresie, np. kserokopia dokumentacji budowlanej, na podstawie której taką powierzchnię można obliczyć, akt notarialny, w którym wymieniona byłaby powierzchnia mieszkania lub budynku, przydział ze spółdzielni z wymienionymi powierzchniami poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych, itp.”.


Zgodnie z art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej dowodem jest wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W przypadku usługi budowlanej podstawowym dowodem będzie oczywiście umowa z nabywcą określająca strony, miejsce, czas i warunki wykonania danej usługi. Z uwagi na ograniczenia w stosowaniu stawki preferencyjnej, w umowie należy też zawrzeć informację o powierzchni remontowej, budowlanej czy modernizacyjnej nieruchomości.


Ważnym dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi w budynku objętym społecznym programem mieszkaniowym będzie też protokół zdawczo-odbiorczy. Potwierdza on zakres wykonywanych prac oraz moment ich wykonania. Kolejną grupą dowodów będą dowody zapłaty, takie jak przelewy bankowe czy dokumenty KP (kasa przyjęła). Oczywiście przedsiębiorca (podatnik) może mieć też inne dokumenty, które uwiarygadniają prawo do stosowania obniżonej stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym.

 

Dodatkowo:

Stanowisko organów podatkowych:

„(...) w zakresie zastosowania właściwej stawki opodatkowania to na podatniku ciąży odpowiedzialność w zakresie udowodnienia wystąpienia okoliczności uzasadniających zastosowanie stawki podatku innej niż stawka podstawowa, tj. w tym przypadku VAT 8%. Ustawodawca oczekuje, aby to podatnik wykazał, że świadczone przez niego usługi są związane z budownictwem mieszkaniowym oraz, że powierzchnie użytkowe są odpowiednie. Powyższe ma wynikać z materiału dowodowego jakim dysponuje podatnik. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie nie określają rodzaju i formy dokumentów, jednakże podatnik powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody wiarygodne, które formalnie i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzać będą powierzchnię użytkową, rozumianą zgodnie z powołanymi powyżej przepisami w tym zakresie, np. kserokopia dokumentacji budowlanej, na podstawie której, taką powierzchnię można obliczyć, akt notarialny, w którym wymieniona byłaby powierzchnia mieszkania lub budynku, przydział ze spółdzielni z wymienionymi powierzchniami poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych, itp.”.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 11 lutego 2016 r., nr ILPP2/4512-1-837/15-4/SJ.